Live Live

Brielle steekt uit hand uit voor samenwerking

Gepubliceerd: Woensdag 27 maart 2019 12:25

Brielle steekt uit hand uit voor samenwerking

De uitkomsten van de verkenning van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brielle door de werkgroep zijn bekend gemaakt. 

Brielle - Afgelopen november 2018 werd duidelijk dat de ambtelijke fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne niet doorging. De gemeenteraad van Brielle heeft vervolgens aangegeven dat zij zich zonder voorbehoud opnieuw wil bezinnen op de bestuurlijke toekomst van Brielle.

Op 18 december 2018 is door de gemeenteraad van Brielle de werkgroep Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle ingesteld. Deze werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit de raad en het college, heeft als opdracht gekregen:

• Verken de intergemeentelijke samenwerkingsmogelijkheden voor Brielle.
• Benoem de (potentieel) meest kansrijke en werkbare samenwerkingsmogelijkheden voor Brielle en geef daarbij de voor- en nadelen aan.
• Stel (concept) uitgangspunten en randvoorwaarden op bij deze samenwerkingsmogelijkheden.

Drie kansrijke opties voor nadere verkenning

De werkgroep heeft drie opties benoemd die kansrijk zijn, maar wel nader verkend moeten worden:
• Brielle zelfstandig. Brielle zoekt daarbij per opgave of taakveld naar de strategische samenwerkingspartners.
• Een bestuurlijke fusie op Voorne. Met stevige randvoorwaarden vooraf.
• Een bestuurlijke fusie op Voorne-Putten. Dit lijkt een lange(re) voorbereidingstijd te vragen, met het oog op de bestuurlijke en demografische verschillen.

De gemeenteraad en het college hebben besloten om het advies van de werkgroep te volgen. De werkgroep stelt de gemeenteraad van Brielle voor om deze mogelijkheden op dit moment als niets meer of minder te beschouwen dan als kansrijke opties. Om tot een goede oplossingsrichting te komen worden eerst de taken en opgaven in kaart gebracht waarvoor de gemeente de aankomende jaren staat. En is er aandacht voor versterking van het onderling vertrouwen met de buurgemeenten. Vanuit de inhoud kan vervolgens in alle rust met alle betrokken partijen en stakeholders worden gezocht naar de meest passende samenwerkingsvorm.

• Dit jaar gaan raad en college in gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de inhoudelijke, maatschappelijke en strategische opgaven voor Brielle, Voorne en Voorne-Putten. Het beoogde resultaat van die gesprekken is een gedeelde probleemstelling op inhoud.

• Als parallel traject wordt gewerkt aan informatievoorziening aan de lokale samenleving. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden daarbij betrokken.

• Daarnaast worden gesprekken gevoerd door raad en college met de buurgemeenten op Voorne en met Nissewaard, eveneens gericht op een gedeelde probleemstelling en een gedeelde oplossingsrichting.

• Begin 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de daadwerkelijke “stip op de horizon” voor de bestuurlijke toekomst van Brielle. Dan is ook helder wanneer en op welke wijze de samenleving wordt betrokken bij en invloed kan uitoefenen op het vervolgtraject. Een eventueel fusietraject wordt pas opgepakt na de viering van het jubileumjaar 2022.

De werkgroep adviseert raad en college om voor bovenstaand proces zichzelf, de samenleving én de buurgemeenten de tijd te gunnen. Begin 2020 kan door de gemeenteraad nadere besluitvorming plaatsvinden over de daadwerkelijke “stip op de horizon” voor de bestuurlijke toekomst van Brielle.

Deel deze pagina: