Live Live

College Hellevoetsluis moet daadkrachtiger

Gepubliceerd: Maandag 27 mei 2019 12:00

College Hellevoetsluis moet daadkrachtiger

De fractievoorzitters roepen het college op om meer daadkracht te tonen en te komen tot een deugdelijke aanpak.

Hellevoetsluis - Op 27 maart jl. heeft de Ondernemingsraad van de gemeente Hellevoetsluis een kritisch ongevraagd advies uitgebracht over de organisatieontwikkeling en de sturingsvisie binnen de gemeentelijke organisatie. Een ‘open brief’ van een groep anonieme medewerkers op 18 april bevestigde meer expliciet en in meer detail de grieven van de Ondernemingsraad.

De fractievoorzitters uit de Hellevoetse raad hebben gemeend daar niet direct openlijk op te reageren De reden daarvan was dat zij erop vertrouwden dat het college de door de OR geuite signalen serieus zou nemen, de gewenste organisatieverandering met spoed ter hand zou nemen en daadkracht zou tonen bij het oplossen van de hierdoor ontstane uiterst ongewenste situatie.

De fractievoorzitters hebben een aantal weken terug echter helaas moeten constateren dat van de door hen zo gehoopte daadkracht van het college niet of onvoldoende was gebleken en dat van een snelle oplossing van de problematiek ten behoeve van de medewerkers van de gemeente geen sprake was.

Vanuit hun controlerende taak hebben de fractievoorzitters daarom onlangs, in een vertrouwelijke brief aan het college van Burgemeester & Wethouders, hierover hun zorgen uitgesproken. Hierin hebben zij enkele specifieke vragen gesteld over de visie en de aanpak van het college in deze kwestie. Daarnaast hebben de fractievoorzitters enkele suggesties gedaan.

Daarop heeft het college inmiddels – eveneens vertrouwelijk – schriftelijk gereageerd.

De fractievoorzitters hebben kennis genomen van deze reactie die voor een groot deel de door hen gestelde vragen beantwoordt. De eerder geuite zorgen zijn daarmee voor de fractievoorzitters echter nog niet weggenomen. Zo ontbreekt er een duidelijk tijdpad waarlangs de organisatieverandering zal plaatsvinden, zodat de medewerkers nog steeds geen duidelijkheid hebben wanneer aan de voor hen ontstane onzekere en ernstige situatie een eind zal komen. De fractievoorzitters roepen het college dan ook op om meer daadkracht te tonen en te komen tot een deugdelijke aanpak met de noodzakelijke spoed, zodat op korte termijn weer gebouwd kan worden aan transparante heldere communicatie en aan onderlinge gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen binnen de ambtelijke organisatie.

Deel deze pagina: