Live Live

College houdt vast aan ambities in begroting

Gepubliceerd: Donderdag 03 oktober 2019 20:00

College houdt vast aan ambities in begroting

De programmabegroting 2020 – 2023 zal behandeld worden in de commissievergaderingen van 29 t/m 31 oktober 2019. 

Nissewaard - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nissewaard houdt vast aan haar ambities voor de begroting 2020 – 2023, ondanks de grillige inkomsten vanuit het Rijk. Daarmee kiest het college voor de continuering van het ingezette gemeentelijk beleid en dus voor stabiliteit.

De inkomsten vanuit het Rijk, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zijn de laatste jaren steeds onvoorspelbaarder geworden. Toen in mei van dit jaar dan ook door het Rijk een daling van deze geldstroom aangekondigd werd, met een aanzienlijke verbetering in 2024, is deze voorspelling kritisch tegen het licht gehouden. Financiële stabiliteit is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college, maar dat geldt ook voor een stabiel gemeentelijk beleid.

Zo leek de voorspelde daling van de rijksinkomsten te leiden tot financieel zwaarder weer voor de jaren 2022 en 2023. De begroting is voor deze jaren sluitend gemaakt, maar zonder ingrijpende bezuinigingen en zonder afbreuk aan de ambities. De onlangs gepresenteerde Miljoenennota van het Rijk laat zien dat de rijksinkomsten voor 2022 en 2023 zijn in positieve zin bijgesteld; ingrijpende bezuinigingen zijn dan ook niet noodzakelijk.

Voor de begroting 2020 is een winstwaarschuwing echter wel van toepassing; dit betreft de kosten voor afvalverwerking. De landelijke trend van stijgende kosten en daarmee stijgende afvalstoffentarieven geldt ook voor onze gemeente. Het college onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de stijging van de afvalstoffenheffing af te vlakken. Voorstellen hiertoe zullen betrokken worden bij de belastingverordeningen 2020 die in december aan de gemeenteraad zullen worden aangeboden.

De spaarpot van de gemeente, de Algemene reserve, zal naar verwachting in 2020 aanzienlijk in omvang toenemen. Dan wordt namelijk de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco verwacht.

Een financieel gezonde gemeente heeft bij het gemeentebestuur hoge prioriteit. Het behoedzaam omgaan met de beschikbare financiële middelen blijft belangrijk. Een goede balans tussen investeren in de stad, de wijken en de kernen, en het versterken van de gemeentelijke financiële positie is van groot belang. Met de in deze begroting voorgestelde maatregelen wordt de begroting 2020-2023 meerjarig sluitend gemaakt zonder dat hiervoor, op dit moment, bezuinigingen noodzakelijk zijn. Ook blijft het weerstandsvermogen in 2020 ruim voldoende om risico’s op te vangen.

Nissewaard is een geweldige plek om te wonen. Het is een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Als gemeentebestuur willen we samen keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Nissewaard verder vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Het is belangrijk dat inwoners dat zien en merken. Wat het bestuur doet draagt bij aan de buitenwereld. De prioriteit ligt daarom bij het realiseren: de handen uit de mouwen en de schouders eronder.

In de begroting staat wat we in 2020 willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Duurzaamheid heeft hierbij een prominente plek. Op basis van de Routekaart Duurzaam Voorne Putten 2040, de Klimaatadaptatiestrategie Voorne Putten en het coalitieakkoord is de volgende ambitie vastgesteld: "Nissewaard is in 2040 energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat". We vinden het belangrijk dat hiermee gepaard gaande veranderingen breed geaccepteerd zijn.

In 2020 wil de gemeente 23 van haar eigen panden verduurzaamd hebben door onder andere zonnepanelen aan te brengen. Daarnaast komt er een voorstel voor led-verlichting bij sportvelden in 2020.

In het door de gemeenteraad vastgestelde toekomstperspectief ‘Nissewaard naar 2040’ zijn kansen aangegeven die bijdragen aan een goede toekomst van Nissewaard. De belangrijkste principes zijn: zorg voor meer en gevarieerde werkgelegenheid, benut het groen in de stad en het Bernisse-gebied in het bijzonder, bouw meer gedifferentieerde woningtypes (prijssegmenten, architectuur) en verbeter de bereikbaarheid. Met de ‘agenda economisch vestigingsklimaat’ zetten we in op verbetering van het economische en het verblijfsklimaat in het stadscentrum, de innovatie in de lokale zorgsector en versterking van de bedrijvigheid met een link naar het Havengebied

Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is de inzet op een veilig woon-, werk en leefklimaat een belangrijke voorwaarde. Het bevorderen van veiligheid en het terugdringen van overlast vormen speerpunten. We doen dit in een intensieve samenwerking met onze partners als politie, buurtpreventie, woningcorporaties en zorgpartners. Integraal en in samenwerking; of het nu gaat om overlast, ondermijning of verward gedrag.

Samen met de gemeenteraad geeft het college vorm aan het verbeteren en borgen van een goede acute zorg voor onze inwoners. Daarbij is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. De gemeente Nissewaard blijft een belangrijke trekkersrol vervullen om samen met de regio verbetering in de gebiedsontsluiting te realiseren.

Spijkenisse, als voormalige groeikern, staat de komende jaren voor een dubbele vervangingsopgave. Het herstraten van de jaren negentig wijken en reconstructies van wegen, én vervanging van civieltechnische werken (bruggen) van de eerste wijken uit de groeikernperiode. Dit houdt in dat de gemeente in de periode tot 2024 volop aan de slag gaat met het vervangen van lichtmasten, bruggen, speeltoestellen en verharding.

Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie worden standaard toegepast. Denk hierbij aan meer waterbergingscapaciteit, meer bomen en biodiversiteit, het aanbrengen van led-verlichting in de openbare ruimte en het hergebruiken van grond en bagger.

Nissewaard staat daarnaast voor een grote vervangingsopgave voor onderwijshuisvesting. Komend jaar zijn plannen in voorbereiding voor de nieuwbouw van basisscholen met een gymzaal in de wijken Sterrenkwartier, de Elementen en Schenkel. Sommige scholen krijgen een duurzame renovatie, zoals bijvoorbeeld basisschool De Vuurvogel.

Met High Five zetten we in op fysieke, mentale en sociale gezondheid. We stimuleren groene schoolpleinen, een rookvrije omgeving en gezonde kantines.

In 2020 brengen we steeds meer mogelijkheden tot sport en bewegen naar de wijken. Bijvoorbeeld via een wijksportvereniging of beweegvoorzieningen in de openbare buitenruimte. Daarnaast krijgen verenigingen extra ondersteuning bij een veilig sportklimaat, ledenwerving en doelgroepenaanpak. Met een buurtcoach aangepast sporten gaan we aan de slag om meer mensen met een beperking in beweging te brengen. Daarnaast organiseren we een sportgala. Hier vallen Nissewaardse sportprestaties in de prijzen en ondertekenen we ons lokale sport- en beweegakkoord.

Verder versterken we met onze partners de aansluiting tussen zorg en onderwijs met specifieke aandacht voor de rol van leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en breiden we het jongerenwerk uit. Ook preventie en de aanpak van laaggeletterdheid blijven onze specifieke aandacht hebben. Verder zetten we ons op diverse vlakken in voor transformatie van de jeugdhulp, waarbij het uitgangspunt is dat er passende jeugdhulp is voor ieder kind die dat nodig heeft. We voeren in 2020 voor het eerst de Wet Verplichte GGZ uit. Samen met de omliggende gemeenten formuleren we een nieuwe regiovisie huiselijk geweld en stellen daarbij de positie van kinderen in de aanpak van huiselijk geweld nog meer centraal. We zetten innovatieve ideeën in ten behoeve van het voorkomen van instroom in de Maatschappelijke Opvang. Voor beschermd wonen geldt dat waar mogelijk zorg in de thuissituatie wordt verleend.

We verbinden de activiteiten rond de bestrijding van eenzaamheid in het kader van het gezondheidsbeleid met Thuis in de Wijk. Onder de noemer ‘Elkaar Waard’ wordt invulling gegeven aan het thema eenzaamheidbestrijding. In 2020 werkt de kerngroep (waarin het maatschappelijk middenveld van Nissewaard vertegenwoordigd is) aan concrete acties, zoals bijvoorbeeld de Week tegen de Eenzaamheid. We versterken de verbindingen tussen cultuur en welzijn/zorg met voortzetting van het muziektheaterproject in zorginstellingen door het Centrum voor de Kunsten. Ook stimuleren en ondersteunen we waar mogelijk nieuwe culturele evenementen en de doorontwikkeling van bestaande, zoals een Middeleeuwse Dag in de Ruïne Ravesteyn, Gluren bij de Buren en het festival voor de dichteres Augusta Peaux. Verder organiseren we samen met De Boekenberg de verkiezing van de eerste kinderstadsdichter.

Het college voert in 2020 voor het eerst het nieuwe armoedebeleid uit en ontwikkelt enkele vormen van ondersteuning in natura verder door, zoals de Rotterdampas. We willen meer mensen bereiken door het verruimen van de toegang tot onze armoederegelingen. Ook bereiden we ons voor op de nieuwe Inburgeringswet die in 2021 van kracht moet worden. We ontwikkelen leerlijnen binnen Voorne-Putten Werkt verder door, voor een betere aansluiting op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Ook in 2020 rolt Nissewaard haar status als regenbooggemeente verder uit.

Het uitgangspunt in de begroting is om het aantal uitkeringen in 2020 met minimaal 76 te laten dalen.

Tenslotte wordt in 2020 een nieuw gezondheidsbeleid opgesteld, waarbij aandacht gegeven wordt aan verbinding met Thuis in de Wijk, rookvrije generatie met scholen en sportverenigingen en openbare watertappunten op schoolpleinen.

De programmabegroting 2020 – 2023 zal behandeld worden in de commissievergaderingen van 29 t/m 31 oktober 2019 en de vergadering van de gemeenteraad op 13 november 2019. De programmabegroting 2020 – 2023 is te raadplegen via https://nissewaard.begroting-2020.nl

Deel deze pagina: