Live Live

Gemeente stelt voorfinanciering beschikbaar

Gepubliceerd: Dinsdag 25 februari 2020 16:37

Gemeente stelt voorfinanciering beschikbaar

De gemeente Brielle stelt de benodigde voorfinanciering ter beschikking voor de casco afbouw van de woningen aan de Van Sleenstraat.  

Brielle - Afgelopen week hebben de kopers van de woningen aan de Van Sleenstraat en gemeente Brielle constructief overleg gevoerd om te komen tot een spoedige afbouw van de woningen tot casco niveau. De woningen voldoen dan aan de relevante bouwtechnische en brandveiligheidseisen.

De casco afgebouwde huizen kunnen daarna door de individuele kopers verder worden afgebouwd. De gemeente Brielle stelt vooruitlopend op de definitieve overeenstemming de benodigde voorfinanciering ter beschikking voor de casco afbouw aan de kopers.

Een door de kopers aangedragen bouwkundige heeft samen met de gemeente de afgelopen maanden de staat van de woningen geïnventariseerd om te beoordelen welke werkzaamheden er moeten worden verricht om deze af te bouwen tot casco niveau. Dit heeft geleid tot een uitvoeringsplan waarin per woning de werkzaamheden en de te verwachten kosten van deze werkzaamheden zijn neergelegd. Dit uitvoeringsplan is besproken met de kopers. Een grote meerderheid van de kopers heeft inmiddels ingestemd met dit uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan zal de basis vormen voor de verdere afbouw van de woningen.

De gemeente heeft zich bereid verklaard om de benodigde voorfinanciering aan de kopers ter beschikking te stellen om de woningen verder af te bouwen. De afspraken daarover zijn maatwerk en worden met de afzonderlijke kopers gemaakt. Ook kunnen de werkzaamheden die niet op de constructie gericht zijn nu al, vooruitlopend op de opheffing van de eerdere bouwstop, worden verricht door de kopers. Dit steeds in overleg met de gemeente.

De gemeente spreekt hiermee het vertrouwen uit dat spoedig tot overeenstemming met de kopers zal worden gekomen en dat de kopers op korte termijn kunnen beschikken over een casco afgebouwde woning die veilig is en voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook zal op dat moment weer sprake zijn van een stedenbouwkundig afgerond geheel op deze locatie.

Handhavingsverzoeken

Een achttal omwonenden heeft een handhavingsverzoek gedaan. De gemeente is met deze mensen in gesprek gegaan om toe te lichten hoe de procedure eruit ziet. Daarnaast heeft de gemeente toegelicht dat het vertragend werkt voor het traject, waarin de gemeente en kopers nu zitten om zo spoedig mogelijk te komen tot casco afgebouwde woningen. De gemeente onderschrijft natuurlijk wel het belang van de buren om tot een snelle afbouw te komen. Met de bovenstaande voorfinanciering gaat de gemeente ervanuit dat dit op korte termijn het geval is.

Deel deze pagina: