Live Live

Jaarrekening 2019 en de Perspectiefnota

Gepubliceerd: Zaterdag 13 juni 2020 08:39

Jaarrekening 2019 en de Perspectiefnota

Beiden worden in de gezamenlijke commissievergadering van 23 juni en tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8 juli besproken.

Nissewaard - Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard heeft de jaarstukken 2019 met een financieel overschot van € 1,9 miljoen aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit resultaat bestaat uit € 3 miljoen voordelig resultaat op de bedrijfsvoering en - € 1,1 miljoen nadelig resultaat op de grondexploitaties.

Ook de schulden laten een gunstige ontwikkeling zien. Zo is wederom een afname van de schulden gerealiseerd. De ‘spaarpot’ van de gemeente is wel afgenomen. De gemeente heeft namelijk een aantal grondgebieden in bezit die volgens de financiële spelregels tegen een te hoge waarde op de balans stonden, en deze zijn in 2019 afgewaardeerd. Met deze afwaardering komt het grootste risico van de gemeente te vervallen. De verkoop van de Eneco-aandelen zal overigens wel een aanzienlijke versnelling aanbrengen in de reductie van de schuldpositie als ook in de verbetering van de solvabiliteit.

De jaarstukken 2019 worden in de gezamenlijke commissievergadering van 23 juni 2020 en tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 8 juli 2020 besproken. In deze vergaderingen wordt ook de perspectiefnota behandeld. De raad moet hier uiteindelijk een oordeel over vellen.

In de perspectiefnota wordt naar de toekomst gekeken; wat doen we als gemeente en is daar de financiële ruimte voor. Het gaat dan om de balans tussen investeren in de toekomst van de stad en het houden van een financieel gezonde gemeente. In deze nota wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente belangrijk blijft. Met de onzekere toekomst in het vooruitzicht, onder andere doordat de maatregelen van de coronacrisis een redelijk groot effect hebben op de begroting, moet de gemeente zorgvuldig met de financiële middelen om blijven gaan. Ook met de opbrengst van de Eneco aandelen. Tegelijkertijd is er genoeg uitdaging en ambitie om een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige woon- werkgemeente in 2040 te zijn. Daardoor blijft het van belang om te investeren. Een voorstel voor een herstelfonds, als gevolg van de coronacrisis, is bij de raad neergelegd en zal ook besproken worden.

Belangrijke thema’s voor de gemeente zijn het schoon heel en veilig houden van de openbare ruimte. Vervanging en groot onderhoud van onder andere wegen, bruggen, openbare verlichting, speelplaatsen en verkeersinstallaties. Er wordt daarnaast prioriteit gegeven aan de versteviging van de samenwerking met politie, BOA’s, het jongerenwerk, onderwijs en jeugd. We stellen ons hierin daadkrachtig op om de veiligheid te waarborgen.

Het metro- en busstation krijgt een reconstructie, daar is door de MRDH 8 miljoen voor gereserveerd. In het centrum is het belangrijk dat de grote leegstand van winkels en het aantal vierkante meters detailhandel wordt teruggebracht. Het Kolkplein transformeren naar woningbouw is een eerste voorbeeld hiervan.

Een (depencance van) een hogeschool zouden we graag in Spijkenisse realiseren. Het is namelijk van belang om de grootste workpool te blijven voor de haven en het is van belang dat onze inwoners, met name de jongeren, zich technisch in Nissewaard kunnen ontwikkelen.

Voor duurzaamheid ligt een grote uitdaging de komende jaren. De focus voor 2021 ligt op het starten van de warmteplannen en het bewust maken van de inwoners van het belang van het hebben van een klimaatadaptieve tuin. Ook aan de verduurzaming van accommodaties van de gemeente wordt gewerkt. Zo is er afgesproken om tien procent energie te besparen en de Energie Prestatie Advies (EPA)-labels met twee stappen te verbeteren tot minimaal een C-label bij 23 gemeentelijke accommodaties.

Op de oever langs de Oude Maas liggen kansen voor de intensivering ten aanzien van sportief en recreatief gebruik. Aan de hand van een studie zullen mogelijke (haalbare) toekomstscenario’s voor dit gebied onderzocht worden. Sport en bewegen blijft belangrijk en hier wordt dan ook maximaal op ingezet om iedere inwoner toegang te bieden tot sport en beweging.

Voor de toekomst van het sociaal domein is alleen bezuinigen onvoldoende om de risico’s beheersbaar te houden. De uitdagingen hier zijn zo groot dat dit een combinatie van nieuwe en verbeterde werkwijzen, voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen vergt. Deze uitdaging wordt voor 2021 mogelijk nog groter door de impact van de Coronacrisis, zoals bijvoorbeeld de toename van uitkeringen, jeugdzorg en onderwijsachterstanden op dit domein.

Komend jaar zijn plannen in voorbereiding voor de nieuwbouw van samengestelde basisscholen met in- of aanpandig een gymzaal in de wijken Sterrenkwartier, de Elementen en Schenkel.

Regionale samenwerking en citymarketing, om meer positie te verwerven in de regio is van belang om te laten zien dat we een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige woon- en werkgemeente zijn

De perspectiefnota is op 11 juni verstuurd aan de raad. De fracties krijgen gelegenheid tot het stellen van technische vragen die voor 17 juni ingediend moeten zijn. Dit, ter voorbereiding op de behandeling in de commissievergadering van 23 juni. Op 8 juli, tijdens de gemeenteraadsvergadering krijgt de raad de gelegenheid tot algemene beschouwingen en kan zij eventuele moties toelichten, waarna besluitvorming plaatsvindt. Het college zal de moties die worden aangenomen, als richtinggevende uitspraken meenemen bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 2021 – 2024.

Deel deze pagina: