Live Live

Locatie flexwoningen in wijk Meeuwenoord

Gepubliceerd: Zondag 13 november 2022 19:45

Locatie flexwoningen in wijk Meeuwenoord

Op dit moment is het nog niet mogelijk een datum te noemen wanneer de werkzaamheden op de locatie zullen beginnen.

Brielle - Op maandag 31 oktober 2022 is een informatieavond gehouden voor de realisatie van 15 tijdelijke flexwoningen in de wijk Meeuwenoord. Deze woningen zijn nodig in verband met de noodzakelijke opvang van Oekraiense ontheemden, waaraan ook de gemeente Brielle wil bijdragen. De verwachting is dat het aantal ontheemden uit dat oorlogsgebied de komende tijd nog zal groeien.

Deze flexwoningen komen uitdrukkelijk niet in de plaats van de 200 woningen die tot 2030 nog op de voormalige sportvelden in de wijk zijn gepland. De flexwoningen worden geplaatst voor een periode van maximaal 10 jaar. Daarna worden ze naar elders verplaatst, buiten de wijk Meeuwenoord. In Vierpolders en Zwartewaal zullen voor hetzelfde doel eveneens 5 flexwoningen per kern worden geplaatst.

De verplaatsbare flexwoningen zijn voor de eerste 1 tot 2 jaar bedoeld voor ontheemde Oekraïners. Daarna kunnen ze worden ingezet voor tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, zoals inwoners van onze gemeente die urgent woonruimte nodig hebben of tijdelijke bewoning door statushouders die in afwachting zijn van een gewone woning. Bij tijdelijke bewoning door spoedzoekers moet worden gedacht aan maximaal 6-12 maande

De gemeente had als voorkeurslocatie voor de plaatsing aan het voormalige terrein van de tennisverening E'68, gelegen aan de Rochus Meeuwiszoonweg. Tijdens de informatieavond hebben bewoners aangegeven dat er mogelijk andere locaties in de wijk beter geschikt zouden zijn voor de 15 flexwoningen. Daarom is besloten om de wijkbewoners zelf de keuze te geven over de meest geschikte locatie in de wijk. Er was keuze uit drie locaties: de locatie van de voormalige tennisvereniging E'68, de locatie van de voormalige voetbalvereniging SC Voorne en de locatie van de voormalige voetbalvereniging Wit Rood Wit. Er zijn in totaal 361 stemmen uitgebracht, waarvan 84 stemmen voor voormalige tennisvereniging E'68, 244 stemmen voor de locatie van de voormalige voetbalvereniging SC Voorne en 33 voor de locatie van de voormalige voetbalvereniging Wit Rood Wit.

Mede op basis van deze uitslag heeft het College van B&W op 8 november een nieuwe locatie vastgesteld, namelijk de locatie voormalige voetbalbelden van SC Voorne, achter de parkeerplaats.

Deze locatie blijkt bovendien ook nog enkele voordelen te hebben ten opzichte van de eerdere voorkeurslocatie. Door de flexwoningen – die op grote vrachtwagens worden aangevoerd - op deze plek te plaatsen, kan het zwaar verkeer door de wijk voorkomen worden. Ook is hier al een parkeerplaats aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden, terwijl op de eerdere locaties hiervoor plekken moesten worden gecreëerd naast de flexwoningen.

Voorts zijn de kosten voor de plaatsing van de flexwoningen door de aanvoer buiten de wijk om, voor deze locatie kleiner. Het aanleggen van nutsvoorzieningen is nodig op alle drie de locaties. Op deze locatie hoeft geen bomenkap gepleegd te worden om de flexwoningen te kunnen plaatsen. Daarnaast denken ze dat de overlast op deze parkeerplaats die nu door de wijk wordt ervaren, door de plaatsing van de flexwoningen met inzet van toezicht en monitoring zal verminderen.

De route naar de locatie

Het vrachtverkeer, noodzakelijk voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie, zal niet via de wijk lopen, maar buiten de wijk om via de Langesingel en de Oosterlandsedijk. Ook de aanvoer van de flexwoningen gaat via deze route. De aanvoer van de woningen geschiedt onder verkeersbegeleiding.

Start werkzaamheden

Op dit moment is het nog niet mogelijk een datum te noemen wanneer de werkzaamheden op de locatie zullen beginnen. Ze zijn afhankelijk van de planning van onder andere de bedrijven die de nutsvoorzieningen zullen aanleggen. Ze streven ernaar nog voor het einde van het jaar deze flexwoningen te plaatsen, maar het kan ook begin 2023. Voordat de voorbereidende werkzaamheden beginnen ontvangt u hierover een nieuwe brief. Heeft u nog vragen, dan kunt u de website van de gemeente Brielle bekijken, www.brielle.nl/flexwoningen.

Beheer en verhuur

Het beheer en de verhuur van de flexwoningen zal geschieden door het Woningbedrijf Westvoorne (na 1 januari 2023 het Woonbedrijf Voorne aan Zee). Dit is een gemeentelijke dienst. Het Woonbedrijf verzorgt het toezicht op de bewoning, houdt het terrein netjes en is aanspreekbaar voor de wijkbewoners. De gemeente heeft voor de opvang en begeleiding van de Oekraïense ontheemden een speciale coördinator aangesteld die ook de contacten met de buurt onderhoudt en de bewoners begeleidt bij hun maatschappelijke integratie. De verantwoordelijkheid voor de flexwoningen worden na 1 januari 2023 volledig door de gemeente Voorne aan Zee overgenomen.

De procedure

De gemeente gaat een tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan Meeuwenoord voor een maximale periode van 10 jaar voorbereiden. Deze procedure wordt voorafgegaan door een gedoogbeslissing van het college van burgemeester en wethouders. Het doel van de gedoogbeslissing is om de ruimtelijke procedure die noodzakelijk is om de plaatsing van de flexwoningen mogelijk te maken goed voor te bereiden en te doorlopen. De verwachting is dat deze procedure circa 6 maanden zal duren. Tegen de tijdelijke ontheffing kunt u bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen als de tijdelijke ontheffing ter inzage ligt. Zoals gebruikelijk wordt u hierover via de Gemeenteberichten in Briels Nieuwsland en ook via de website van de gemeente geïnformeerd.

Verdere informatie, updates en contact over het project is terug te vinden op www.brielle.nl/flexwoningen.

Deel deze pagina: