Live Live

Nissewaard wil 'Rotterdamwet' toe passen

Gepubliceerd: Donderdag 26 september 2019 12:49

Nissewaard wil 'Rotterdamwet' toe passen

De Wet wordt aangevraagd voor negen gebieden waar de leefbaarheid structureel het meest onder druk staat.

Nissewaard - Het college stelt aan de raad voor om akkoord te gaan met de toepassing van de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook vaak de Rotterdamwet genoemd. Deze wet maakt het mogelijk om in gebieden, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat, aparte regels op te stellen over de toegang tot de woningmarkt. Dit heeft als doel de leefbaarheid te verbeteren door te sturen op een betere balans in de bevolkingssamenstelling. In de afgelopen maanden is er samen met de woningcorporaties en de politie intensief samengewerkt aan deze aanvraag.

Er wordt voorgesteld om de wet op twee manieren toe te passen. Enerzijds door woningzoekenden die in het verleden overlast hebben veroorzaakt niet in aanmerking te laten komen voor huisvesting in een aangewezen gebied. Anderzijds door mensen met inkomen uit arbeid (of uit zelfstandig beroep/bedrijf, pensioen, vut-regeling of studiefinanciering) voorrang boven andere woningzoekenden te geven op vrijkomende woningen. In beide gevallen geldt dat alleen voor aangewezen gebieden.

Het op deze manieren sturen op leefbaarheid deed de gemeente al langer. Omdat dit alleen nog mogelijk is voor gebieden waar de Wbmgp van kracht is, wordt de voortzetting van het beleid nu via de Wbmgp aan de gemeenteraad voorgesteld.

De Wet wordt aangevraagd voor negen gebieden. Het gaat om die gebieden in Nissewaard waar volgens de cijfers, maar vooral ook volgens medewerkers van gemeente, politie en woningcorporaties, de leefbaarheid structureel het meest onder druk staat. In totaal zijn dat 1449 woningen in gedeelten van wijken als De Akkers, De Hoek, Waterland, Groenewoud, Sterrenkwartier en Hoogwerf. Ze vormen totaal 3,7 % van de totale woningvoorraad. De beoogde sociale huurwoningen maken 9,3 % uit van de totale sociale huurwoningvoorraad in Nissewaard. Er blijft daarmee voor woningzoekenden die niet (direct) in aanmerking komen voor een woning in deze gebieden voldoende mogelijkheden over om elders in de gemeente een woning te vinden.

Omdat het om een relatief zwaar instrument gaat is de gemeenteraad het orgaan dat een aanvraag moet indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die beslist vervolgens over de goedkeuring en wint daarbij advies in van de provincie. Bij goedkeuring vindt er na vier jaar een evaluatiemoment plaats. Indien de gemeente de wet wil blijven inzetten, is een verlengingsaanvraag bij de minister vereist.

Deel deze pagina: