Live Live

Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse vastgesteld

Gepubliceerd: Donderdag 30 september 2021 20:45

Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse vastgesteld

Gemeenten zijn in de nieuwe Omgevingswet verplicht een Omgevingsvisie op te stellen.

Nissewaard - De gemeenteraad heeft op 22 september 2021 de omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse vastgesteld. In de omgevingsvisie legt de gemeente de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Veel inwoners, ondernemers en partners hebben een bijdrage geleverd aan deze omgevingsvisie.

Het centrumgebied is veel meer dan het winkelcentrum. De begrenzing ligt aan de noordzijde bij de Groene Kruisweg, de oever van de Oude Maas, via het water van de Haven van Spijkenisse richting de Schenkelweg, de Ruwaard van Puttenweg om vervolgens via de Hekelingseweg weer aan te sluiten bij de Groene Kruisweg. De uitdagingen in het centrumgebied hebben te maken met de levendigheid in het gebied, omgaan met leegstand van winkels, voldoende passende woningen, meer groen in het centrum, ruimte voor ontmoeting en ontspanning en gezondheid. Kortom, thema’s die van belang zijn voor een aantrekkelijk centrum waar mensen graag willen zijn. De hoofdambitie is om het stadscentrum te verlevendigen, door de potentie van het gebied beter te benutten. Dat leidt tot een centrum

• waar mensen graag wonen, werken, winkelen, leren, verblijven en recreëren.

• dat bewegen, meedoen en ontmoeting stimuleert;

• dat verbonden is met de historische oorsprong, maar modern is in architectuur, duurzaamheid en innovatie.

Maatschappelijk draagvlak

Op verschillende manieren is opgehaald hoe bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties

en andere overheden tegen het centrumgebied van Spijkenisse aankijken en welke ideeën er zijn voor de toekomst. Vanwege Covid-19 konden live ontmoetingen niet plaats vinden en moest de participatie digitaal georganiseerd worden. Zo’n 950 Nissewaarders hebben eind 2020 via een digitale enquête input gegeven. Ook via stellingen op social media is veel informatie verkregen. Daarnaast hebben inwoners op verschillende momenten input kunnen geven tijdens digitale bewonersavonden. Ook het JongerenPanel Nissewaard heeft zich met frisse blik uitgesproken over hun toekomstbeelden en ideeën voor het centrumgebied. Op verschillende momenten zijn er ook digitale bijeenkomsten met partners zoals de DCMR, de Veiligheidsregio en de Provincie geweest. “Aan de hand van veel mooie gesprekken met onder andere inwoners, ondernemers en de politiek zijn we tot deze visie gekomen. Ik ben trots dat zoveel mensen die betrokken zijn bij Nissewaard hieraan een bijdrage hebben geleverd! Nu is het na vaststelling van de visie tijd voor uitvoering”, aldus wethouder Igor Bal.

De ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum heeft zes weken, van 12 mei tot en met 23 juni, ter inzage gelegen. Voor belangstellenden is op 26 mei een digitale informatieavond georganiseerd. In totaal zijn er 13 zienswijzen ingediend. In een antwoordnota staat de beantwoording van de zienswijzen en tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid.

Omgevingswet

Gemeenten zijn in de nieuwe Omgevingswet verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2022. Vanaf 2022 wordt gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie voor het totale grondgebied van Nissewaard. De (deel)Omgevingsvisie voor het centrum zal daarin worden opgenomen.

Deel deze pagina: