Live Live

Solide beeld begroting 2021 van Nissewaard

Gepubliceerd: Woensdag 07 oktober 2020 19:00

Solide beeld begroting 2021 van Nissewaard

Ook in de komende jaren verwacht het college een begroting met een licht positief saldo te presenteren.

Nissewaard - Het is het college van B&W van Nissewaard ook dit jaar weer gelukt een sluitende begroting voor komende jaar te presenteren. De begroting voor 2021 laat een stabiel en solide beeld zien. Ondanks de effecten van de huidige ontwikkelingen rond corona, lijkt de financiële positie van Nissewaard in wat gunstiger vaarwater terecht gekomen te zijn.

Zo sluit de begroting 2021 met een positief saldo van € 853.000. Ook in de komende jaren verwacht het college een begroting met een licht positief saldo te presenteren. “Maar er liggen ook de nodige uitdagingen op ons te wachten”, aldus wethouder Financiën Martijn Hamerslag.

Corona

Ook de gemeente Nissewaard is net als vele andere sectoren zelf financieel door de coronacrisis geraakt. De corona-crisis veroorzaakt uitzonderlijke situaties waarin bestaande afspraken en contracten met andere partijen niet voorzien. De coronacrisis heeft zodoende zijn financiële weerslag op de begroting van onze gemeente. Aanvullend op de getroffen rijksmaatregelen heeft de gemeenteraad in juli al een bedrag van € 3 miljoen vrijgemaakt om allerlei groeperingen in de gemeenten financieel tegemoet te komen en hen in deze moeilijke tijd met lokale financiële steunmaatregelen te helpen. Wethouder Financiën Martijn Hamerslag: “We willen financiële effecten opvangen, onze lokale samenleving ondersteunen en de impact van deze crisis enigszins beperken. We realiseren ons dat dat van het geld van de gemeente maar gedeeltelijk kan. De impact van de gevolgen op de middellange en lange termijn kunnen we nog niet overzien, maar we volgen onze financiële risico’s en die van onze partners voortdurend en nauwgezet.” Met het compensatiepakket van het Rijk van ongeveer € 2,2 miljoen is het bedrag voor de coronacrisis inmiddels in totaal € 5,2 miljoen. Daarnaast is de verwachting dat in het 4e kwartaal van dit jaar de compensatie vanuit het Rijk verder zal toenemen. Daarmee zou er vooralsnog voldoende geld moeten zijn, om de financiële effecten af te kunnen dekken. Of dat ook zo blijft, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom van de coronapandemie en de rijkscompensatie in 2021.

Belasting

Dat de corona van invloed is op de financiële positie van gemeenten is wel duidelijk. Voor de inwoners van Nissewaard heeft dat echter, afgezien van de gebruikelijke indexering, geen verhoging van de gemeentelijke belastingen tot gevolg. Nogmaals Hamerslag: “We zijn er natuurlijk trots op dat we voor 2021 weer een sluitende begroting kunnen presenteren, maar waar we ook blij mee zijn is dat we onze inwoners geen reële verhoging van onroerend zaakbelasting hoeven aan te kondigen. De verwachting is dat de afvalstoffenheffing nog wel zal stijgen."

Beleid

Bestuur en dienstverlening

Samenwerken met bestuurlijke partners in de regio is noodzakelijk om de gemeentelijke opgaven aan te pakken. Daarom is dit jaar een nieuwe regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta, de regiodeal tussen Voorne-Putten, de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee, tot stand gekomen waar vanuit rijkswege ruim € 7 miljoen voor beschikbaar is gesteld. De gemeente wil deze samenwerking in 2021 verder verstevigen en als nieuw samenwerkingsverband een betere positie verwerven. Daarnaast blijft Nissewaard actief zoeken naar nieuwe partners, om (financiële) opgaven op meerdere schouders te leggen.

Schoon, heel en veilig

De aanpak van de buitenruimte vertaalt zich de komende jaren in grote reconstructies in wijken. Dat betekent vervanging en groot onderhoud van onder andere, wegen, bruggen, openbare verlichting, beschoeiingen (particulier en openbaar), duikers, speelplaatsen en verkeerregelinstallaties. Daarbij worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zoveel mogelijk toegepast.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

De gemeente Nissewaard onderschrijft het belang van een duurzame samenleving en daartoe is het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. In lijn met landelijk en regionale plannen streeft Nissewaard er naar in 2050 energieneutraal, circulair en bestendig te zijn tegen veranderingen in het klimaat. Naast stimulering en facilitering van particuliere initiatieven, werkt de gemeente ook aan verduurzaming van eigen accommodaties. In het programmaplan Duurzaamheid is afgesproken om tien procent energie te besparen. Om de energieprestaties van deze gebouwen te verbeteren, worden in 2021 energiebesparende maatregelen getroffen bij een deel ervan en worden sportverenigingen ondersteunt en gestimuleerd als zij energiebesparende maatregelen nemen.

Ondernemen en ontspannen

In 2021 wil het college in samenwerking met ondernemers de economische structuur en het economische profiel vanuit o.a. het concept Service Valley, zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard, versterken. Vanuit het herstelfonds Corona biedt een platform tot minimaal de zomer van 2021 informatie en advies om zoveel mogelijk de huidige werkgelegenheid te behouden en ondersteuning aan ondernemers te bieden.

In 2021 geeft het college verder uitvoering aan de ambities van de nota Sport & Bewegen die dit jaar is vastgesteld. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord dat is gesloten tussen sportaanbieders, gemeente en andere organisaties zoals het onderwijs, bedrijfsleven en zorg- en welzijnsorganisaties.

Leren Participeren en ondersteunen

Met alle lokale en regionale partners werkt Nissewaard hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. Zo wordt de preventieve verbinding met onderwijs verder versterkt, de positie van de jeugdondersteuningsteams verbeterd en de rol van leerplicht vergroot. Daarom wordt in 2021 een brede onderwijs-jeugdvisie vastgesteld.

Om de doelen in het sociaal domein te behalen en anderzijds het allemaal betaalbaar te houden, moet het college de budgetten effectief besteden en de risico’s beheersbaar houden. Vanwege de grote uitdagingen vraagt dit o.a. om nieuwe en verbeterde werkwijzen, waarmee men ook in 2021 aan de slag gaan. Deze uitdaging wordt voor 2021 mogelijk nog groter door de impact van de Corona-crisis, zoals bijvoorbeeld de toename van uitkeringen, Wmo-ondersteuning, jeugdzorg en onderwijsachterstanden.

De programmabegroting 2021 – 2024 wordt behandeld in de commissievergaderingen van 27 t/m 29 oktober 2020 en de vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2020. De programmabegroting 2021 – 2024 is te raadplegen via
https://nissewaard.begroting-2021.nl

Deel deze pagina: