Live Live

Uitgangspunten nieuwbouw Drenkeling fase 2

Gepubliceerd: Vrijdag 12 november 2021 16:49

Uitgangspunten nieuwbouw Drenkeling fase 2

Het huidige ontwerp sluit niet aan bij verwachtingen en wensen van bewoners die een reactie hebben gegeven.

Westvoorne - In de woonkern Rockanje ligt het plangebied Drenkeling, fase 2. In dit gebied wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Gemeente Westvoorne heeft ervoor gekozen om begin van de zomer 2021 een voorontwerp bestemmingplan voor dit gebied ter inzage te leggen. Dit om de reacties van belanghebbenden op het plan in een vroegtijdig stadium mee te wegen. Daarmee kan de gemeente een genuanceerder bestemmingsplan in procedure brengen.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 29 juni 2021 en via de inspraakprocedure op het voorontwerp hebben inwoners hun reactie op het plan met de gemeente gedeeld. Naar aanleiding van deze reacties heeft het college van B&W onlangs de uitgangspunten voor het project opnieuw bekeken.

“Omdat het voorontwerp al vroeg in het proces ter inzage is gelegd, kunnen we de uitgangspunten nu bijstellen voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. Naar aanleiding van de inspraakreacties vinden we het van belang om te onderzoeken hoe het plan nog groener en dorpser kan worden.” aldus Henk de Graad (wethouder Wonen) namens het college van B&W.

Woningdichtheid


Het huidige ontwerp sluit niet aan bij verwachtingen en wensen van bewoners die een reactie hebben gegeven. Enkele jaren geleden lag er een andere visie voor de Drenkeling op tafel, met heel veel groen en minder woningen. Het ter inzage gelegde voorontwerp betreft een dorpse woonbuurt waarbij de dichtheid van de woningen vergelijkbaar is met het gemiddelde van andere buurten in Rockanje. Door de huidige woningbouwopgave, voortkomend uit een nadrukkelijke behoefte van woningzoekenden, en het beleid van de provincie moeten er meer woningen in Westvoorne worden gebouwd. Vandaar dat het plan dat nu voorligt meer woningen bevat dan de visie van een aantal jaar geleden.

Aanpassing plan

Het college van B&W heeft begrip voor de reacties van inwoners. Om aan enkele inspraakreacties tegemoet te komen stelt het college van B&W voor om te onderzoeken welke aanpassingen in het plan mogelijk zijn. Te denken valt aan de bouwhoogte, aan de afstand tot bestaande woningen, de hoeveelheid woningen en het versterken van een groene, verbindende zone tussen de duinen en Meertje De Waal. Aanpassingen in het plan kunnen echter in beperkte mate.

Drenkeling fase 2 is een complex plan. Zo is de gemeente niet de enige grondeigenaar, maar zijn er meerdere eigenaren. Het plan moet voorzien in voldoende woningen. Verder moet het plan ook realiseerbaar blijven: er moeten bestaande functies worden uitgeplaatst, het is een plan met veel openbaar gebied en een hoog aandeel woningen in de sociale categorie. Dat zijn kostbare factoren. Om te bezien of er met aanpassingen sprake blijft van een haalbaar plan vinden de komende tijd verdere gesprekken plaats met de andere grondeigenaren.

Deel deze pagina: