Live Live

Wapenbezit onder jongeren aangepakt

Gepubliceerd: Woensdag 11 november 2020 18:51

Wapenbezit onder jongeren aangepakt

Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen.

Nissewaard - Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt.

Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden. Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.

Dat staat in het actieplan Wapens en Jongeren dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het actieplan is gezamenlijk opgesteld met 15 betrokken gemeenten, waaronder Nissewaard, het OM, de politie, Halt, de William Schrikker Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Met het actieplan slaan we de handen ineen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Alle deelnemende partijen delen de norm dat wapenbezit en wapengebruik nooit normaal gevonden mogen worden en de ambitie om het wapenbezit onder jongeren te keren. Startpunt in de aanpak is dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens dragen. Van groot belang is vervolgens dat alle betrokken partijen – scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM – in de aanpak goed samenwerken en dat deze aanpak vanuit het Rijk wordt ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen.

Totaalaanpak

Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen. De preventieve pijler bestaat uit bewustwording en ontmoediging via campagnes tegen wapenbezit onder jongeren en hun sociale omgeving. Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt dragen hier verder aan bij. Gemeenten en politie zorgen voor een laagdrempelig aanspreekpunt op scholen - bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur van wijkteams, een schooljongerenwerker of de wijkagent - voor jongeren die zich bedreigd voelen. Zo wordt ook voorkomen dat scholieren denken dat het helpt om zich te bewapenen.

Bij proactieve en repressieve maatregelen die het wapenbezit en -gebruik bemoeilijken en aanpakken, gaat het onder meer om landelijke maatregelen zoals het verbod op verkoop van legale messen aan minderjarigen. Wetgeving hiertoe kost tijd. Daarom overlegt het ministerie van Justitie en Veiligheid ondertussen met grote winkelketens over hoe tegen te gaan dat winkeliers legale messen – zoals keukenmessen – nog aan minderjaren verkopen.

Verder kunnen scholen in overleg met politie en de gemeente kluisjescontroles lokaal uitvoeren. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om in 2021 een wapeninleveractie te organiseren in alle betrokken gemeenten met het OM, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, vergezeld van voorlichting over de risico’s van wapenbezit. Lokaal kunnen gemeenten er ook voor kiezen om gebieden aan te wijzen waar preventief fouilleren moet worden ingezet om het wapenbezit terug te dringen. Het actieplan heeft een looptijd van twee jaar.

Nissewaard

Burgemeester Foort van Oosten vroeg samen met de burgemeester van Ridderkerk Anny Attema, in februari van dit jaar aandacht voor de explosieve toename van het aantal steekincidenten waar jonge kinderen bij betrokken zijn. Zij pleitten destijds voor een algeheel messenbord voor minderjarigen. Onder andere deze oproep heeft geleid tot deze landelijke aanpak.

Burgemeester van Oosten: “Hier ben ik niet alleen heel blij mee, maar ook trots op. Onze gemeente heeft na de oproep in de krant twee ministers en tal van burgemeesters ontvangen om dit onderwerp te bespreken en het is heel erg fijn om te zien dat een landelijk actieplan is opgezet. Ik ga ervan uit dat met vaart wordt gewerkt aan de aanscherping van de wet en zal dit natuurlijk goed volgen. Een grote pluim richting al die medewerkers van het ministerie, de gemeente, politie, scholen, jongerenwerk en de jongeren zelf, die hier hun schouders onder hebben gezet!”.

Aanstaande vrijdag staat er een messeninleveractie gepland in Nissewaard. Dat wordt gecombineerd met een brief van de burgemeester aan de ouders van de kinderen op onze scholen waarbij zij geattendeerd worden op deze actie en aan hen wordt gevraagd het gesprek hierover aan te gaan met hun kinderen. Namelijk dat het niet stoer is.

Deel deze pagina: