Spijkernisse, Netherlands

Kadernota 2025 voorgelegd aan gemeenteraad

Mirjam de Neeff | 8 juni 2024 14:00 | 8 juni 2024 11:08
Voorne aan Zee - De kadernota laat zien wat er de komende maanden aan plannen en doelen wordt uitgewerkt. 

Het college van B&W heeft op 29 mei de Kadernota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 4 juli wordt de kadernota besproken door de gemeenteraad. De kadernota laat zien wat er de komende maanden aan plannen en doelen wordt uitgewerkt om in het najaar met een begroting voor 2025 te komen. In de kadernota wordt ook al gekeken naar wat dat gaat kosten en opbrengen. Ook legt het college van B&W tijdens de raadsvergadering op 4 juli verantwoording af over de uitvoering van de begroting van 2023 in de jaarstukken.

Wethouder financiën, Robert van der Kooi: ‘We staan dit jaar voor mooie investeringsbeslissingen, zoals de vernieuwing en uitbreiding van de gebouwen van een aantal basisscholen en een integraal kindcentrum of brede school. Tegelijkertijd moeten we ook voorzichtig zijn met het uitgeven van geld, want vanaf volgend jaar krijgen gemeenten veel minder geld van het Rijk. Daarom moeten we hele bewuste keuzes maken, niet alles wat we willen is mogelijk. Daarbij houden we het belang van onze inwoners en ondernemers scherp in de gaten. Ondanks deze uitdagingen, zien wij als college nog steeds mogelijkheden om te kunnen investeren in belangrijke voorzieningen voor onze gemeente. Daar blijven wij ons voor inzetten.

In de kadernota blikken we vooruit naar het jaar 2025 en verder. Een vooruitblik naar jaren die zich moeilijk laten voorspellen. Al vanaf 2025 krijgen gemeenten aanzienlijk minder geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Vanaf 2026 loopt deze korting verder op, dit is het zogenaamde ravijnjaar. Op het laatste moment heeft het Rijk deze korting op de bijdrage vanuit het Gemeentefonds vanaf 2026 gedeeltelijk bijgesteld. Maar garanties voor de toekomst biedt dit niet.

Zoals het er nu uitziet, kunnen we voor 2025 een sluitende begroting presenteren. Ook kunnen we de tekorten, die vanaf 2026 ontstaan door de lagere bijdrage van het Rijk, voor een deel terugdringen. Bij het maken van keuzes staan zorgvuldigheid en een goede afweging van de belangen van de inwoners van Voorne aan Zee voorop. We onderzoeken daarom waar wij als gemeente Voorne aan Zee gemiddeld meer geld aan uitgeven dan andere gemeenten. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om concrete bezuinigingsvoorstellen te doen, die we in februari 2025 met de gemeenteraad delen. Bezuinigingen raken de kwaliteit van de buitenruimte en de gemeentelijke voorzieningen. Natuurlijk doen we er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.'

Verantwoording over 2023

Op 4 juli bespreekt de gemeenteraad ook de Jaarstukken 2023. Met de Jaarstukken 2023 legt de gemeente verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid, zowel financieel als qua doelstelling. Het saldo van de voorlopige jaarrekening is nagenoeg 0, dat betekent dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans zijn. Een kanttekening hierbij is dat de accountantscontrole op de jaarstukken nog niet is afgerond. De Jaarstukken 2023 worden daarom onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de accountant aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een aantal voorgenomen activiteiten is niet helemaal uitgevoerd in 2023. De budgetten die hiervoor waren gereserveerd, worden overgeheveld naar 2024. Zo kunnen de geplande activiteiten toch nog worden uitgevoerd.

Meest gelezen

Hulpdiensten rukken groots uit voor een persoon te water

Marvin Don | 18 juli 2024

Boerenrommelmarkt Rockanje zoals elk jaar druk bezocht

Marvin Don | 16 juli 2024

Slimme Bandenpomp bij P+R Heemraadlaan groot succes

Marvin Don | 18 juli 2024