Spijkernisse, Netherlands

Programmabeleid bepalend orgaan

De Mediawet schrijft voor dat lokale, streek- en regionale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (PBO) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of de programma’s voldoen aan de ICE-norm. Deze norm staat voor Informatie, Cultuur, en Educatie.De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Representatieve samenstelling van het PBO

Het PBO is door zijn samenstelling representatief voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. Zijn leden zijn afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente. In het geval van LINQ Media zijn dit de Gemeente Nissewaard en Gemeente Voorne aan Zee. Een afgevaardigde kan echter slechts één stroming tegelijk vertegenwoordigen.

Er zijn diverse stromingen, die vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt:

 • Maatschappelijke stromingen:
  Dit omvat verschillende aspecten van de maatschappij, zoals politiek, sociaal beleid, economie en andere kwesties die relevant zijn voor het lokale publiek

 • Culturele stromingen:
  Dit verwijst naar programma's en inhoud die culturele aspecten van de gemeenschap weerspiegelen, zoals kunst, erfgoed, tradities en lokale evenementen

 • Godsdienstige stromingen:
  Dit omvat religieuze programma's en inhoud die relevant zijn voor verschillende religieuze gemeenschappen binnen het verzorgingsgebied van de omroep

 • Geestelijke stromingen:
  Dit kan betrekking hebben op programma's en inhoud die gericht zijn op spirituele en levensbeschouwelijke kwesties, zoals filosofie, ethiek en persoonlijke ontwikkeling

 • Politieke stromingen:
  Vertegenwoordiging van verschillende politieke partijen of ideologieën binnen de gemeenschap

 • Etnische of culturele minderheden:
  Specifieke groepen met een eigen culturele identiteit, zoals migrantengemeenschappen of inheemse volkeren. 
 • Educatieve stromingen:
  Organisaties of instellingen die zich bezighouden met onderwijs en educatie binnen de gemeenschap

 • Sociale stromingen:
  Groepen of organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en diversiteit


Samenstelling van het PBO van LINQ Media

Naam:

Stroming:

Vertegenwoordig namens:

Mevr. H. Brouwer

Toerisme

TOP Voorne

Mevr. H. Perfors (Voorzitter)

Mensenrechtenorganisatie

Amnesty International

Dhr. R. de Bijl

Sport

Sportschool en Fitnesscentrum Richard de Bijl en Chita Gross

Mevr. S. Vermeulen

Jongeren

PI Spijkenisse, de Hartelborgt

Dhr. D. van Bommel

Werknemers

FNV

Mevr. M. Korndörffer

Maatschappelijke zorg en welzijn

Zorgboerderij Land-Goed

Dhr. J. S. van der Linde

Onderwijs en educatie

Penta Jacob van Liesveldt College

Dhr. H. Vendeloo

Werkgevers

H. Vendeloo Adviseurs

Taken van het PBO

De taak van het PBO (Programmabeleidbepalend orgaan) omvat verschillende aspecten, waaronder:

 • Vaststellen van het programmabeleid:
  Het PBO is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid met betrekking tot het media-aanbod. Dit omvat beslissingen over welke mediadiensten worden ingezet, welke soort programma's worden uitgezonden en van welke programma's de verzorging wordt uitbesteed.

 • Toezicht houden op de uitvoering van het beleid:
  Het PBO ziet erop toe dat het vastgestelde programmabeleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd door de omroep. Dit omvat onder andere het controleren van de programma's om te verzekeren dat ze voldoen aan de gestelde normen en doelstellingen.

 • Handhaven van wettelijke verplichtingen:
  Het PBO zorgt ervoor dat de omroep zich houdt aan wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van het wettelijk vastgestelde ICE-percentage. Dit percentage staat voor Informatie, Cultuur en Educatie en is een verplicht onderdeel van het media-aanbod voor lokale en streekomroepen.


Kortom, het PBO speelt een cruciale rol bij het bepalen en handhaven van het media-aanbodbeleid van lokale en streekomroepen, met als doel het bereiken van de gestelde doelstellingen en het bedienen van de diverse doelgroepen binnen de gemeenschap.

 

Reageren?

Iedereen die vragen heeft over LINQ Media (Stichting Mediaplatform Voorne-Putten), kan hiervoor ook terecht bij het programmabeleidbepalende orgaan. Ook als men iets wil toevoegen, kan men contact opnemen met het PBO. Dit orgaan fungeert tevens als aanspreekpunt voor eventuele klachten.

Ons PBO is te bereiken via het e-mailadres pbo@linqmedia.nl of per telefoon op 0181-201020.